A1 + punjabi shayari in punjabi,ਨਫਰਤ ਤੁਮ ਨਾ ਕ੍ਰਨਾ ਹਮਸੇ ਹਮ

Spread the love

punjabi shayari in punjabi,ਨਫਰਤ ਤੁਮ ਨਾ ਕ੍ਰਨਾ ਹਮਸੇ ਹਮ

punjabi shayari in punjabi love,
punjabi shayari in punjabi attitude,
ghaint punjabi status,
ਯਾਰ punjabi status,

ਨਫਰਤ ਤੁਮ ਨਾ ਕ੍ਰਨਾ ਹਮਸੇ .. ਹਮ ਯੇ ਸ਼ੇਹ ਨਾ ਪੇਂਗੇ
ਇਕ ਬਾਰ ਕੇਹ ਦੇਨਾ ਹਮਸੇ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਬ ਤੁਮਹਾਰੀ ਅਪਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਹੈ ਕ੍ਰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ …..

punjabi shayari in punjabi,1
punjabi shayari in punjabi,1

ਪਿਆਰ ਸਭਿ ਕੋ ਜੀਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਹਵਾਫਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਾ ਦਾਤਾ
ਹੈਪਿਆਰ ਨਾ ਕਿਆ ਤੋ ਕਾਰਕੇ ਦੇਖੋਜ਼ਾਲਿਮ ਹਰ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾ ਦਾਤਾ ਹੈ

punjabi shayari in punjabi,

ਚਾਂਡਸੇ ਪਿਆਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚਾਂਦਨੀਸ ਪਿਆਰੀ ਰਾਤ ਰਾਤਸੇ ਪਿਆਰੀ
ਚਾਂਦਸੇ ਪਿਆਰੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਚਾਂਦਨੀਸ ਪਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਰਾਤਸੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦਗੀ,
ਜਿੰਦਗੀ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪ urਰ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪਕਾ ਪਿਆਰਾ

Advertisements
punjabi shayari in punjabi,2
punjabi shayari in punjabi,2

ਹਮ ਤੋ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਰਹਿਨਾ ਹੈਬਾਸ
ਹਮ ਤੋ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
ਬਸ ਯੇਹੀ ਹਮਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ
ਰਹੀਂ ਆਇ ਜੈਸੀ ਭੀ ਅਬ
ਹਮਾਰੇ ਪਿਆਰ ਤੁਝੀ ਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

punjabi shayari in punjabi,

ਯੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਾਟੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ
ਯੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਾਟੇ ਤੇਰੀ, ਯੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ,

punjabi shayari in punjabi,3
punjabi shayari in punjabi,3

ਜਾਨ ਸੇ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਦਿ, ਯਾਦ ਉਨ੍ਹੇ ਹਮ ਦੀਨ ਰਾਤ ਕਿਆ ਕਰਤੇ,
ਅਬ ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਉਨ ਰਾਹੋਂ ਸੇ, ਜਹਾਂ ਬੈਤ ਕਰ ਕਭੀ ਉਨਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਆ ਕਾਰਤੇ।

punjabi shayari in punjabi,

ਕਿਸਿ ਏਕ ਸੇ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾਕੇ
ਕਿਸਿ ਏਕ ਸੇ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾਕੇ ਕਿਸੀ Seਰ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨੇ ਕੀ ਗੁਣਜੈਸ਼ ਨਾ

ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵੀਚ ਸਾਨੁ ਚੇਨ ਕੋਇ॥
ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਸੰਨੁ ਚੇਨ ਕੋਇ ਨਾ,
ਸਾਦੇ ਉਤੇ ਤੇਨੁ ਰੇਹਮ ਕੋਇ ਨਾ,
ਹੋਰਨ ਨੂ ਤੂ ਦੀਨ ਰਾਤ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰੇ,
ਸਾਦੇ ਲੇਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ

punjabi shayari in punjabi,4
punjabi shayari in punjabi,4

punjabi shayari in punjabi,

ਯੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇਰੀਮੁਝੇ ਪਾਗਲ
ਯੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇਰੀ, ਮੁਝੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਬਨਾ ਗਯੀ,

ਜਾਮ ਪਰ ਜਾਮ ਹਮ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ॥
ਜਾਮ ਪਰ ਜਾਮ ਹਮ ਪਾਈਐ ਨ ਕਰਤੇ॥

punjabi shayari in punjabi,5
punjabi shayari in punjabi,5

ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੈਕੇ ਸਾਗਰ
ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਮੇ ਇਤਨਾ ਹੈਕੇ ਸਾਗਰ ਭੀ ਗਹਿਰਾ ਨਾਹੀ

punjabi shayari in punjabi,ਨਫਰਤ ਤੁਮ ਨਾ ਕ੍ਰਨਾ ਹਮਸੇ ਹਮ 2021

punjabi shayari in punjabi,6
punjabi shayari in punjabi,6

ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹਰ ਪਾਲ ਸਤਯੇਗੀ
ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹਰ ਪਾਲ ਸਤਯੇਗੀ।
ਦੁਖ ਵੇਲੇ ਯਾਰਾ ਤੇਨੂੰ ਸਾਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ,
ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਪੇਏਗੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਦਰ, ਜਿਸ
ਦਿਨ ਕੋਇ ਕੁਡੀ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੈਟ ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ …

punjabi shayari in punjabi,

ਆਪਕੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕੋ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਤੇ ਹੈਜਵਾਬ
ਆਪਕੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕੋ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਤੇ ਹੈ, ਜਬਾਬ ਦੇਨਾ ਈਮਾਨ ਮੰਤੇ ਹੈ, ਵੋਹ
Haiਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਤੋ ਅਪਕੋ ਹੀ ਅਪਨੀ ਜਾਨ ਮੰਤੇ ਹੈ।

ਹੁਮੇ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾਯੇਹ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿਸੀ
ਹੁਮੇ ਤੁਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾਯੇਹ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿਸੀ ਰੋਜ਼

punjabi shayari in punjabi,7
punjabi shayari in punjabi,7

punjabi shayari in punjabi,

ਚੰਦ ਕੋ ਛੁਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ
ਚਾਂਦ ਕੋ ਛੁਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਯਾ ਏ ਗਯਾ ਖੁਡ ਸੇ ਨਜ਼ਰੀਨ ਮਿਲਾਨਾ

ਕਰੋ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ
ਸਬ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਤਾ,
ਅਗਰ ਰੋ ਕਰ ਭੁੱਲੈ ਜਾਤੀ ਯਾਦੇ,
ਕਰਨ ਕੋ ਗਾਮ ਨਾ ਚੁਪਤਾ ..

punjabi shayari in punjabi,8
punjabi shayari in punjabi,8

Arਪਰ ਸੇ ਗੁਸਾ ਦਿਲ ਸੇ ਪਿਆਰ
Arਪਰ ਸੇ ਗੁਸਾ ਦਿਲ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੋਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੁਰਤੇ ਹੋ
ਦਿਲ ਬੇਕਰਰ ਕਰਤੇ ਹੋਲਾਖ ਛੁਪਾਓ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਬ ਪੱਤਾ ਹੈਤੁਮ ਮੁਝੇ ਆਪਨੇ ਆਪ ਸੇ ਜੈਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੋ।

ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕੀ ਲੀਏ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਪਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, “ਨਸੀਬ”

punjabi shayari in punjabi,

punjabi shayari in punjabi,9
punjabi shayari in punjabi,9

ਉਨਹਿ ਜਬ ਦੇਖਾ ਹਮਨੇ ਕੋ ਦੇਖਤੇ
ਉਨਹੈ ਜਬ ਦਿਖ ਹਮਨੇ ਤੋ ਦੇਖਤੇ ਰੇ ਗਾਏ, ਅਪਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਜਨੇ ਕਬ ਦੇ ਗੇਏ,

ਜਬ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋ
ਜਬ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੋ, ਵੋ ਵਕਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯੂਥ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਲਖਨੇ ਕੋ, ਵੋ
ਪਿਆਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਹਾਲ-ਏ-ਦਿਲ ਬਯਾਨ। ਵੋ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਇਰਾਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੈਜ ਯਾਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੋ।
ਵੋ ਵਕਤ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ…

ਨਫਰਤ ਤੁਮ ਨਾ ਕ੍ਰਨਾ ਹਮਸੇ ਹਮ 2021

ਫੂਲੋ ਮੈਂ ਭੀ ਕਾਂਟੇ ਹੋਤੇ ਹੈਨਪਿਆਰ
ਫੂਲੋ ਮੈਂ ਭੀ ਕਾਂਟੇ ਹੋਤੇ ਹੈਂਪਯਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ
ਅਕਸਰ ਰੋਟੇ ਹੈਂ ਤਦਾਪਤੇ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਤਮਾਮ ਉਮਰਉਰ ਤਡਪਨੇ ਵਾਲੇ ਚੇਨ ਸੇ ਸੋਤੇ ਹੈਂ।

punjabi shayari in punjabi,10
punjabi shayari in punjabi,10

ਬੇਹਟੀ ਹਵਾਓਂ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀਹਰ ਧੜਕਣ
ਬੇਹਟੀ ਹਵਾਓਂ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀਹਰ ਧੜਕਣ ਸੇ ਫਰਿਆਦ
ਆਏਗੀਭਰ ਡੇਂਗੇ ਆਪਕੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਕੀਸਾਨ ਭੀ ਲੋਗੇ ਤੋ ਸਰਫ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾ ਆਏਗੀ.

ਆਪਨੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੈਸੇ ਕੇਰ ਦੇਤੇ ਅਨਸੇ, 3
ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਜਾਏ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹਯ ਕਾਹਾ ਥਾ ਅਨਸੇ,

ਬਹਤੇ ਅਸ਼ਕੋਂ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀਲਾਫਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਯਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀਮਿਲਾ ਹੈ ਪਿ
ਆਰ ਤੋ ਕਾਦਰ ਕਰੋ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰਿ ਕਿਸੀ ਪਾਰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਤੀ

punjabi shayari in punjabi,

ਸਾਹਿਲ ਬੈਂਕਰ ਤੁਮਨੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਦੀਆ
ਸਾਹਿਲ ਬੈਂਕਰ ਤੁਮਨੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਦੀਆ ਵੋ ਅਨਮੋਲ ਨਜ਼ਰਾਣਾ

ਰੋਕੇ ਸੇ ਤੋਹਿ ਵਕਤ ਭੀ ਰੁਕ
ਰੋਕੇ ਸੇ ਤੋ ਵਕਤ ਭੀ ਰੁਕ ਜਾਏਪਰ ਦਿਲ ਯੇ ਥੇਰਾ ਨਾਹੀ।

ਹੋਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਲਹਮਨੇ ਖੁਡ
ਹੋਕਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਲਹੁਮਨੇ ਖੁਡ ਕੋ ਇਜ਼ ਤਰਹ ਪਹਿਚਾਨਾ ਹੈ

ਪੂਨਮ ਅਲੀ ਜਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ – ਪਿਆਰ
– ਪੂਨਮ ਅਲੀ ਜਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿਆਰ.

punjabi shayari in punjabi,

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੁਰਾਕਰ ਲੇ ਜਨ ਤੇਰਾਸੀ
ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਚੂੜਕਰ ਲੇ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਈਸੀ ਤਰਹ ਹੈ-ਹੈਸ ਕਰ ਬਾਟੇ ਕ੍ਰਨਾ ਤੇਰਾ,

ਪਿਆਰ ਕੇ ਦੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈਂ 1
ਪਿਆਰ ਕੇ ਦੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਤੇ ਹੈਂ ॥.1॥ ਪਿਆਰ ਕਰਨ 2. ਪਿਆਰਾ ਪਾਨਾ

2021 punjabi shayari in punjabi,

ਯੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇਰੇਮੁਜਕੋ ਮੁਝਿ
ਯੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇਰਾ, ਮੁਜਕੋ ਮੁਝੀ ਸੇ ਚੁਰਾ ਲੇ ਗਿਆ,

ਪਿਆਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਸੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਹਿਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੇ ਲੀਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਤਾ,

punjabi shayari in punjabi,

ਯੇ ਝੂਠ ਹੈ ਕੀ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ
ਯੇ ਝੂਠ ਹੈ ਕੀ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਹੈ ਟਿPਨਪੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰਦਾਦ ਕੀਆ ਹੈ ਟਿ
Mਨਮੇਨ ਬੜਾ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾਧੋਖਾ ਜੀਸੇ ਸੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆ ਹੈ ਟਿਨ.

ਝੁਕਿ ਝੁਕਿ ਸਿ ਨਜਰ ਬੇਕਾਰਾਰ ਹੈ
ਝੁੱਕੀ ਝੁੱਕੀ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਹਿਦਾਬਾ ਡਾਬਾ ਸਾਹੀ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਹਿਤੁ ਆਪਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਵਾਨ
ਧੜਕਨੋਂ ਕੋ ਗਿਨ ਕੇ ਬਤਾਮੇਰੀ ਤਰਹ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਕਾਰੁਮੇ
ਹੈ ਕੀ ਨਾਹੀਵੋ ਪਾਲ ਕੇ ਜੀ ਉਸਨ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇ ਠੁਕਰਾ ਰਖੁ ਏਨਾ ਧੁਨ ਧੁਨਾ ਹੈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ

punjabi shayari in punjabi,

ਬੰਦਿਸ਼ੇ ਯਾਹਾ ਭੀ ਲਖੋਂ ਹੈਂਪਰ ਦਿਲ
ਬੰਦਿਸ਼ੇ ਯਾਹ ਭੀ ਲਖੋਂ ਹੈਂਪਰ ਦਿਲ ਪੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾਹੀ

ਪੁਛੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਪ ਸੇ ਪਿਆਰ
ਪੁਛੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਆਪ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਬੱਸ ਬੇਖਨਿਯੋ ਕਾ ਹੀ ਸਾਥ ਥਾ
ਅਖਿਰ ਤਕ, ਯਹੀ ਸਬਬ ਬਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕਾ ਅਬ ਤਕ .

Leave a Comment